Услуги

Структурни кабелни системи

Терминът "структурно окабеляване" в най-общ смисъл се използва, за да опише кабелна система, която обединява глас, данни и картина и поддържа мултимедийна среда.
Изграждането на IT инфраструктура се базира основно на изискванията на потребителя. Тя прави възможно инсталирането на кабелна система, дори когато има малко или никаква информация за това какви крайни устройства ще бъдат свързани.
Структурните кабелни системи могат да бъдат прилагани както в самостоятелни сгради, така и в групи от сгради.
В основата на решенията, които фирмата ни предлага за интеграцията на СКС, са заложени следните основни принципи:
Универсалност – използва се единна кабелна система за пренос на данни, телефонни сигнали, видео и аудио сигнали, която едновременно с това осигурява възможност за интегриране с противопожарни и охранителни системи за безопасност.
При проектирането и изграждането на инфраструктурата на дадена сграда, структурната кабелна система позволява автоматизиране на множество процеси, свързани с контрола, управлението и мониторинга на всички комуникационните системи.
Гъвкавост – структурните кабелни системи позволяват бърза и лесна промяна на типа на сигналите и приложенията към работните места, както и управление на преместванията им в рамките на системата.
Това осигурява гъвкавост при добавяне или разместване на работни места, както и цялостна промяна на конфигурацията на активното оборудване.
Устойчивост – добре планираната СКС гарантира висока надеждност на информационния обмен в продължение на много години.